SPL-TURKU RY SÄÄNNÖT

Hyväksytty SPL ry:n vuosikokouksessa 23.2.2002

1. Yhdistyksen nimi on SPL-Turku ry. ja sen kotipaikka on Turku. Se on Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsen, sitä kutsutaan alaosastoksi. Saksanpaimenkoiraliitto ry:tä kutsutaan näissä säännöissä Liitoksi.

2. Alaosaston tarkoituksena on edistää Liiton sääntöjen 3 § asettamia tavoitteita, joita ovat
- edistää rotumääritelmän mukaisen saksanpaimenkoiran jalostusta ja kasvatusta
- tehdä rodun olemusta tunnetuksi sille ominaisten arvokkaiden ominaisuuksien turvaamiseksi
- toimia saksanpaimenkoiraharrastajien yhdyssiteenä koko maassa sopusoinnussa muiden kenneljärjestöjen kanssa järjestämällä koulutustilaisuuksia, palveluskoirakokeita ja -kilpailuja, näyttelyitä sekä rotutietoutta ja kasvatuistyötä edistäviä tiedotus- yms. tilaisuuksia.

3. Alaosasto liittyy kotipaikkansa kennelpiirin sekä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäseneksi ja voi alaosaston kokouksen päätöksellä liittyä muiden kenneljärjestöjen jäseneksi.

4. Alaosaston jäseniksi voivat liittyä Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäseninä olevat luonnolliset henkilöt.
Uudet jäsenet hyväksyy alaosaston johtokunta. Jäsen voi kuulua vain yhteen alaosastoon.
Alaosaston jäsen ei voi olla henkilö, joka ei ole Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsenenä oleva luonnollinen henkilö.

5. Alaosaston jäsenten on vuosittain maksettava jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää alaosaston syyskokous.

6. Alaosaston johdosta ja hallinnosta vastaa johtokunta, johon kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja ja
kuusi kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä. Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten on oltava alaosaston jäseniä. Puheenjohtajan ja jäsenet valitsee alaosaston syyskokous. Alaosaston johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan alaosastolle sihteerin ja rahastonhoitajan. Alaosaston johtokunta voi harkintansa mukaan perustaa avukseen tarvittavia toimikuntia. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi johtokunnan jäsentä, ensimmäisenä ja toisena vuonna arvan perusteella
ja sen jälkeen kukin vuorollaan.

7. Alaosaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

8. Johtokunta on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja vähintäin neljä jäsentä.

9. Alaosaston tilikausi on kalenterivuosi. Alaosaston varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain, kevätkokous helmikuun ja syyskokous lokakuun aikana. Alaosaston kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni.
Alaosaston kokouksisssa ei voi äänestää valtakirjalla.

Alaosaston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- esitetään kokouksen työjärjestys hyväksyttäväksi
- esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien
lausunto edelliseltä tilikaudelta
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- käsitellään muut esityslistalla olevat asiat

Alaosaston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kolme ensimmäistä kohtaa kuten kevätkokouksessa
- valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös alaosaston puheenjohtajaksi
- valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
- päätetään alaosaston jäsenmaksusta
-esitetään hyväksyttäväksi toimintasuunitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
- valitaan seuraavaksi vuodeksi Liiton edustajainkokouksiin alaosaston edustajat, joiden määrä määräytyy alaosaston edellisen vuodenvaihteen jäsenluvun perusteella seuraavasti
1 - 100 jäsentä kaksi edustajaa
101 - 200 jäsentä kolme edustajaa
201 tai enemmän neljä edustajaa
sekä yksi varaedustaja, edustajien on oltava alaosaston jäneniä
- käsitellään muut esityslistassa olevat asiat

Jäsenen, joka haluaa asian alaosaston varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä se
kirjallisesti johtokunnalle kevätkokouksen esityslistalle 31.12 ja syyskokouksen 31.8 mennessä.

10. Kutsu alaosaston kokouksiin julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko Liiton julkaisussa tai paikallisessa sanomalehdessä tai kiertokirjeellä kullekin jäsenelle.

11. Jäsenen, joka on erotettu Saksanpaimenkoiraliitto ry:stä, on erottava myös alaosaston jäsenyydestä tai hallitus erottaa jäsenen. Mikäli alaosaston hallitus katsoo aiheelliseksi jonkun alaosaston jäsenen erottamisen Yhdistyslain 14 §:n perusteella, on siitä tehtävä perusteltu selonteko Saksanpaimenkoiraliitto ry:n hallitukselle.

12. Alaosaston tulee toimittaa Liiton johtokunnalle sen kulloinkin pyytämät tiedot toiminnastaan.

13. Ylimääräinen kokous pidetään, kun alaosaston kokous niin päättää, alaosaston johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

14. Alaosaston säännöille, ennen niiden merkitsemistä Yhditysrekisteriin, ja alosaston sääntömuutoksille, ennen niiden merkitsemistä Yhdistysrekisteriin,
on oltava Saksanpaimenkoiraliitto ry:n hallituksen suostumus.

15. Alaosasto voi harjoittaa ravitsemisliiketoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.

16. Alaosaston purkautuessa sen omaisuus ja varat siirtyvät Saksanpaimenkoiraliitto ry:lle.

17. Muutoin noudatetaan Yhdistyslain määräyksiä.

-