SPL-TURKU RY:N HENKILÖREKISTERI


1. Henkilörekisterin nimi

Jäsenrekisteri

2. Käyttötarkoitus
Henkilötietojen ylläpito

3. Menettely
Uusien jäsenten, jäsenyyksien, kenttäkäyttömaksu oikeuksien sekä pätevyyksien hallinta

4.  Käyttöoikeudet
Jäsensihteeri, sihteeri

5. Rekisterin sisältö
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäsennumero, mahdollinen pätevyys,
koulutuskentän käyttöoikeus

6. Tiedon keruu
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä jäsenanomuksista, sähköpostitse sekä muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

7. Arkaluontoisten tietojen keräämisen tarkoitus
Jäsenyyden, koulutuskenttävuokraajien yksilöimisen kannalta tärkeä tieto

8. Henkilösuhde
SPL- Turku ry:n jäsenet tai koulutuskentän käyttöoikeuden vuokraajana

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterin luovutus kolmansille osapuolille/toiseen maahan 
Ei

11. Vastuuhenkilö 
Jäsensihteeri, sihteeri

12. Henkilöltä saatu suostumus 
Kyllä, itse anottu jäsenyys tai koulutuskentän käyttöoikeus vuokraajana